16698: Sulfuric acid 98% กรดกำมะถัน 98% , ไฮโดรเจนซัลเฟต ,

Dihydrogen sulfate, Diothionic acid, Brown oil, Oil of vitriol, Vitriol brown 0il,
Dipping acid, Vitriolic acid, Spirit of alum, Battery fluid acid , sulfuric mist,sulfur acid,spent()
INCI: Sulfuric acid
Function: ผลิตปุ๋ย, ผลิตแร่,สังเคราะห์เคมี และการกำจัดน้ำเสีย , ปรับคุณภาพน้ำ และน้ำไปวิเคราะห์ธาตุอาหาร
สรรพคุณ
มีสูตรเป็น H2SO4
เป็นสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรดแก่ มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง

สามารถใช้ประโยชน์ได้ในด้านโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม เพื่อใช้ผลิตสารประกอบด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมเมืองแร่
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหรรมปิโตเลียม
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมการจำกัดของเสียและการบำบัด

ประโยชน์ของกรดซัลฟิวริก
1. ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารเคมี
2. ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
3. ใช้เป็นตัวปรับสภาพค่าพีเอช ในกระบวนการผลิต
4. ใช้เป็นตัวสกัดแร่
5. ใช้เป็นตัวทำความสะอาดชิ้นงาน
6. ใช้เป็นสารอิเล็กโตรไลต์

ตัวอย่าง อุตสาหกรรมเคมีที่มีการนำกรดซัลฟิวริกไปใช้
1. อุตสาหกรรมการผลิตคาโปแลคตัม
คาโปแลคตัม มีสูตรทางเคมี C6H10NO เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต Nylon-6 ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในอุสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ อุปกรณ์การประมง และพลาสติกในชิ้นส่วนยานยนต์ กระบวนการผลิตคาโปแลคตัมเป็นกระบวนการโพลีเมอไรเซชันเชิงซ้อน โดยมีวัตถุดิบหลัก คือ แอมโมเนีย กรดซัลฟิวริกหรือโอเลียม ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไซโคลเฮกเซน โดยกรดซัลฟิวริกหรือโอเลียม ไฮดรอกซิลเอมีน และไซโคลเฮกซาโนน ทำปฏิกิริยากันได้คาโปแลคตัมและแอมโมเนียมซัลเฟต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย
2. อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยวิสโคเรยอน
การผลิตเส้นใยวิสโคเรยอนประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมวิสโคส โดยนำเยื่อเซลลูโลสซึ่งอยู่ในรูปเยื่อกระดาษ มาเติมโซดาไฟเพื่อทำให้เป็นเยื่อด่าง นำเยื่อด่างมาปรับสภาพให้เหมาะสมแล้ว จึงนำมาทำปฏิกิริยากับสารคาร์บอนไดซัลไฟด์ เพื่อเปลี่ยนเยื่อด่างให้เป็นเซลลูโลสแซนเทต ละลายด้วยด้วยโซดาไฟจะได้สารละลายที่เรียกว่า วิสโคส ซึ่งจะนำไปใช้ในขั้นตอนการฉีดเส้นใย โดยจะทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกได้เป็นเส้นใยเซลลูโลส โซเดียมซัลเฟตและคาร์บอนไดซัลไฟด์
3. อุตสาหกรรมการผลิตสารส้มชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต
การผลิตอะลูมิเนียมซัลเฟตซึ่งเป็นสารส้มชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เป็นสารตกตะกอนในการผลิตน้ำประปาและในระบบบัดน้ำเสีย โดยผลิตจากปฏิกิริยาระหว่างอะลูมินา (Al2O3) และกรดซัลฟิวริก ได้เป็นอะลูมิเนียมซัลเฟต ดังสมการ
Al2O3 + 3H2SO4+ xH2O Al2(SO4)3+ (x+3)H2O

เนื่องจากกรดซัลฟูริกจัดเป็นกรดแก่จึงมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนโลหะต่างๆได้ดี และเมื่อการสัมผัสเกิดจากกรดซัลฟูริกความเข้มข้นจะทำให้เกิดออกไซด์ของกำมะถัน และไฮโดรเจนซึ่งพร้อมจะลุกไหม้หรือระเบิดได้หากมีความร้อน และประกายไฟคุณสมบัติเฉพาะตัว

ความเป็นอันตราย
1. หากสัมผัสกับผิวหนังจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองอย่างแรง ผิวหนังแดง เป็นแผลไหม้ แสบร้อน และเกิดการผุผองตามมา
2. การสัมผัสกับตาจากไอหรือสารละลายจะทำให้ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง เยื่อตา กระจกตาอักเสบ และอาจทำให้ตาปอดได้
3. การสูดดมไอระเหยจะทำให้ระคายเคืองต่อเยื่อบุผิวในระบบทางเดินหายใจ รู้สึกแสบร้อนตามจมูก ลำคอ หายใจถี่ และอาจเกิดภาวะขาดออกซิเจนทำให้เสียชีวิตได้
4. การกินจะทำให้ระบบทางเดินอาหารระคายเคือง เยื่อบุของอวัยวะอักเสบ ปัสสาวะน้อย และอาจช็อคเสียชีวิตได้
กรดซัลฟูริกที่มีความเข้มข้นมากกว่า 50% โดยน้ำหนัก จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม พ.ร.บ. ที่ต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการครอบครอง

ข้อควรระวัง :

ก่อนใช้งานควรสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรงและควรสวมเสื้อผ้ามิดชิด
ห้ามเทน้ำลงรดที่มีความเข้มข้นสูง
สถานที่ควรมีพัดลมดูดอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเท

การปฐมพยาบาล :

การสูดดม นำผู้ป่วยไปในที่มีอากศบริสุทธิ์ ถ้าหยุดหายใจหรือหายใจลำบากให้ใช้เครื่องช่วยหายใจและออกซิเจน
การสัมผัส ถอดเสื้อผ้า หรือชิ้นส่วนที่ปนเปื้อนสารออกทันที และล้างสารออกโดยให้น้ำไหลผ่าน 15 นาที (ในกรณีสัมผัสเพียงเล็กน้อย) หากไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย

ข้อแนะนำ
1. ขณะใช้งานควรสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ผ้าปิดจมูก ถุงยางมือ รองเท้าบูท แว่นตาป้องกันสารเคมี และสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด
2. ห้ามเทน้ำลงกรดที่มีความเข้มข้นสูง เพราะจะเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์อย่างรุนแรงซึ่งจะทำให้กรดฟุ้งกระเด็น และเกิดความร้อนอย่างรวดเร็ว
3. สถานที่ปฏิบัติควรมีพัดลมดูดหรือระบายอากาศ เช่น ฮูทดูดอากาศ
4. ห้ามเก็บกรดในภาชนะโลหะ และควรเก็บให้ห่างจากโลหะต่างๆ
5. ห้ามเก็บกรดใกล้แสงแดดหรือแหล่งความร้อน
6. กรุณาศึกษาข้อมูลสารเคมีจากเอกสาร MSDS (Material Safety Data Sheet) เอกสารความปลอดภัยให้เข้าใจก่อนการนำไปใช้

วิธีการผสม:
อัตราการใช้:
ละลาย: น้ำ
pH: 1.2
ลักษณะ: ของเหลวใส ไม่มีสี หรือ ขาวขุ่น
ชื่อเรียกอื่นๆ: กรดกำมะถัน 98% , ไฮโดรเจนซัลเฟต , กรดกํามะถัน , Dihydrogen sulfate, Diothionic acid, Brown oil, Oil of vitriol, Vitriol brown 0il,
Dipping acid, Vitriolic acid, Spirit of alum, Battery fluid acid , sulfuric mist,sulfur acid,spent

สินค้าของบริษัท มีเอกสาร MSDS / COA รับรอง

✅ ติดต่อสอบถาม//สั่งซื้อ
✔️  LINE : @42online
📲  โทร: 0866290958
🖥️  https://42online.in.th

#ร้านเคมีภัณฑ์ #ขายส่งเคมี #เคมีอุตสาหกรรม #เคมีเครื่องสำอาง #เคมีอาหาร #เครื่องจักร #หัวเชื้อน้ำหอม #ชุดเคมี #ชุดเคมีเครื่องสำอางราคาถูก

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
 

คำอธิบาย

Chat
Submitted successfully

✅ติดต่อสอบถาม//สั่งซื้อ

✔️LINE : @42online

📲โทร: 0866290958

🖥️https://42online.in.th

#ของใช้ในบ้าน #เครื่องใช้ไฟฟ้า #กระเป๋า #เสื้อผ้า #ขวดแก้วน้ำดื่ม #เครื่องสำอาง #บรรจุภัณฑ์ #ตลับครีม #ขวดสเปรย์


เพิ่มเพื่อน